Tuesday, Nov. 23: Spanish (Morning classes)

Wednesday, Thursday, Friday, Nov. 24 – 26: NO SCHOOL (Thanksgiving break)